Τακτικός Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ Ν 4308/2014)

Φορολογικός Έλεγχος

Επισκόπηση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)

Ειδικοί Έλεγχοι (DueDiligence)

Προσυμφωνημένες διαδικασίες ελεγκτικής φύσεως (ISRS 4400)

Ειδικοί Έλεγχοι σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα

Έλεγχοι & Εκθέσεις για Συγχωνεύσεις, Μετασχηματισμούς, Απόσχιση κλάδου

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης

 

Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

Βασικός σκοπός των εργασιών μας ,είναι να συνδράμουμε στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, προσφέροντας μία συστηματική, επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης

Joomla templates by JoomlaShine